عکاسی طبیعت و مناظر شهری

-آشنایی با عکاسی طبیعت (انواع ترکیب ها) و برسی عکس طبیعت از نظر فیاپ

-آشنایی با عکاسی ماکرو و لنز های ماکرو  

-آشنایی با عکاسی مناظر شهری و معرفی انواع ترکیب بندی و تکنیک ها 

-آشنایی با ملحقات دوبین ها و لنز های پرکاربرد در عکاسی طبیعت و مناظر شهری
 
-کارگاه عملی عکاسی طبیعت 
 
-کارگاه عملی عکاسی مناظر شهری
 
-ویرایش و پردازش عکسها 
 

ثبت نام